Визия на детска градина 187 "Жар птица"

         Детската градина да бъде предпочитана качествено образователна среда за деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си. Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация. 
         В детската градина растат здрави, свободни и щастливи деца, на които се гарантира сигурността, зачитат се достойнството и правата им, формира се адаптивност към изменящата се среда, възпитават се в дух на мир, толерантност, умение да живеят с другите, приобщават се към общочовешките ценности и българските традиции. 
         Това може да стане само чрез добро финансиране и добър диалог между градината и ръководещите я институции, както и правилния мениджмънт на директора. Всички институции да носят своята отговорност, да се осъществява необходимия контрол за постигане на очакваните резултати и компетентности.

Мисия на детска градина 187 "Жар птица"

         Да създадем благоприятна, позитивна, разнообразна и качествена образователна среда за цялостното, личностно развитие на подрастващите като бъдещи граждани на България и Европа, съчетавайки добрите български традиции с модернизацията на образованието в съответствие с идеите и плановете, определени в ЗПУО и политиката в Европейското образование.

         ​Важни приоритети са и: 
         - осигуряване на качествено образование, усвояване на ключови компетентности и нагласи за учене през целия живот; 
         -увеличаване на обхвата на децата между 3 и 7 годишна възраст/това  предполага специална съдържателна и технологична форма за включване на децата предимно от малцинствата и от социално слаби семейства в подготвителни групи/; 
         -надграждане на компетентностите на педагогическия екип в сферата на информационните и комуникационните технологии/игри и компютърни и медийни програми; 
         -акцентиране върху изграждането на адекватно мотивационно поведение, социалната, познавателната и специална готовност на децата за училище с добро владеене на българския книжовен език; 
         -качествена и методична подготовка на учители, способни да отговарят на динамичните промени на средата и притежаващи умения за интегрирано взаимодействие в детската градина и подготовка за постъпване в началното училище.

         ​Единната социално-педагогическа система се основава на принципите на хуманизъм, демократизъм, солидарност и миролюбие.