Новини

ПРЕГЛЕД

Заповеди за определеня на комисии

ПРЕГЛЕД

Протокол за избор на фирма предоставяща допълнителни образователни дейности - футбол

ПРЕГЛЕД

Протокол за избор на фирма предоставяща допълнителни образователни дейности - английски език

ПРЕГЛЕД

Протокол за избор на фирма предоставяща допълнителни образователни дейности - фолкнетика

ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД

Протокол за избор на фирма предоставяща допълнителни образователни дейности - СПИУ с елементи на 
лечебна физкултура

Протокол за избор на фирма предоставяща допълнителни образователни дейности - съвременни танци

Обяви за провеждане на конкурси по документи за осъществане на допълнителни образователни дейности

ПРЕГЛЕД

Английски език със сюжетно ролеви игри

ПРЕГЛЕД

Фолкнетика

ПРЕГЛЕД

Футбол

ПРЕГЛЕД

Спортно-подготвителни игри и упражнения с елементи на лечебна физкултура

ПРЕГЛЕД

Съвременни танци