Обучение

         ДГ №187 „Жар птица“  осъществява образователно-възпитателния процес през учебната година в съответствие с Програмна система, която представлява  цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел и е част от стратегията за развитието на детската градина.
          Основните подходи на работа с децата са: хуманно-личностен; рефлексивен и ценностно - ориентиран подход; комуникативно-експресивен и креативен подход; игров подход; равнопоставеност и антидискриминация; иновативност; позитивност, диференцираност, екологичност; опазване на националните традиции и съхраняване на културните ценности.
          Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Тя се организира само в учебно време и осигурява постигането на компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.
          В детската градина  се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие по Държавния образователен стандарт за предучилищно образование по образователни направления: „Български език и литература“, „Математика“, „Околен свят“, „Изобразително изкуство“, „Музика“, „Физическа култура“ и „Конструиране и технологии“.
          Учителите използват разнообразни материали, методи и похвати в пряката си работа с децата като основни са помагала „Чуден свят“ на издателство „Просвета“, включително и в електронния им вариант. Ефективно се работи с интерактивните дъски за презентации към някои направления.
          Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:Те се организират  извън времето за провеждане на педагогически ситуации. Организират се ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в детската група. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, като допринасят за личностното развитие и разнообразяване живота на детето. Такива в детската ни  градина  са разходки сред природата, творчески игри, подвижни игри, драматизирани игри,  слушане и гледане на приказки, игри и занимания на двор.
          Всяка учебна година учителите поставят акцент  върху дадена образователна задача, породена от спецификата на развитие на децата в нашата детска градина с цел подобряване на развитието им.