Детска градина №187”Жар птица” има 2 яслени и 6 градински групи в

които децата се възпитават и обучават с много любов от опитни педагози в новопостроена сграда и съвременно оборудван двор.

Възпитателно-образователният процес се организира и провежда в съответствие с Държавните образователни стандарти за предучилищно образование и подготовка, ЗПУО и осигурява готовност за училище. Провежда се по Програми одобрени от МОН.

Детското заведение има свой съвременен облик, добри педагогически практики, богата култура и утвърждава собствени традиции, идеи и ценности, които рефлектират върху материално-информационната среда, мотивацията на деца, служители и родители за реализиране образователната политика на ДГ №187.

Активното участие на децата в допълнителните педагогически дейности и изявите им извън детското заведение развиват общата им физическа култура, стимулират и развиват артистичността им, изграждат самочувствие и умения за работа в екип.

В ДГ №187 са създадени условия за: модерно предучилищно образование, приравнено към европейските стандарти; развитие личностния потенциал на децата; ранно откриване на заложби; свободно изразяване и достигане култура на поведение; създаване партньорски взаимоотношения с родители и общественост.

В детското заведение има осигурен психолог и ресурсен учител.

Децата от ДГ №187”Жар птица” живеят и растат в уютен дом, където реализират

 

мечтите си!