И Н Ф О Р М А Ц И Я   

                                ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Общественият съвет  е орган, който се създава във всяка ДГ и училище за:

  • Подпомагане развитието на ДГ и училището
  • Граждански контрол на управлението на ДГ и училището.

Общественият съвет в детската градина участва в :

1.Одобрява стратегията за развитие на ДГ и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.

2.Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на ДЗ и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи.

3.Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията.

4.Съгласува Годишния учебен  план.

5.Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти.

6.Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.

7.Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

8.Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и капиталовите разходи, както и за отчета му.

 

                                                Директор:……………………..

                                                /Аксиния Петкова/

______________________________

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ:

  1. Галина Генова – Председател
  2. Христо Баладжанов – Заместник председател
  3. Лидия Йончева – Секретар
  4. Мартин Маринов – Координатор
  5. Бойка Шопова – Представител от район „Красна поляна“