Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция (26.10.2020г.)

 

 

_______________________________________________

 

План за действие в условия на COVID – 19 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

 

______________________________________________

Съгласно указания на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се се приемат в детската градина/ясла след представяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

При децата, които възобновяват посещенията си в детските градини и ясла следва да се изискват документите по чл. 4, ал. 4 от Наредба № 3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини /При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от два месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразити /ДВ, бр. 40 от 2006 г./ и чл. 21, ал. 3 и 4 от Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях /При отсъствие повече от един месец се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания, а при отсъствие за повече от два месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразити /ДВ, бр. 40 от 2006 г./

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да дакларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

______________________________

Уважаеми родители,

Записването на новоприетите деца за учебната 2020/2021 година

ще се извършва през всеки работен ден от седмицата в детското заведение

от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. при спазване

на всички противоепидемични мерки.

_______________________________________