МИСИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Да поставим основите в личностното развитие на подрастващите като бъдещи граждани на  Европа, съчетавайки добрите традиции и необходимостта от модернизация на образованието- в съответствие с идеите и плановете, определени  в ЗПУО  и политиката в Европейското образование.

Важни приоритети са и :

-използване на информационните и комуникационните технологии/игри и компютърни и медийни програми;

-актуализиране на представите и уменията преди постъпване в училище при систематизиране на общоучебни умения и социални способности, свързани по-късно с устойчив интерес към ученето;

-качествена подготовка на учители, способни да отговарят на динамичните промени на средата и притежаващи умения за интегрирано взаимодействие в детската градина и началното училище, както и по посока на българския език, различен от семейния. Единната социално-педагогическа система се основава на принципите на хуманизъм, демократизъм, солидарност и  миролюбие.

-включване в управленския процес на учители, родители, общински структури и други членове на общността, като участващите страни работят в сътрудничество и партньорство;

-поощряване на образователни и социални контакти и дейности, срещи, дебати, дискусии на различни групи от общността и хора от всички възрасти.

-Ориентиране ръководенето на детската градина, съобразно съвременния образователен мениджмънт и висок имидж на образователната институция.                                      

 – Целесъобразно и ефективно управление на финансовите средства и организация на делегирания бюджет.

 – Използване на нови подходи и средства за външно финансиране на детската градина.

-Обогатяване и естетизиране на средата – уникалност на детската градина.

-Популяризиране на добри практики и изграждане на позитивни нагласи и доверие към детската градина. 

 – Социокултурна интеграция, чрез обучение, възпитание и личностни перспективи в образователното пространство на децата с етнокултурни различия.

– Взаимодействие  с  родителите в изграждането на правилна стратегия за семейно възпитание и преодоляване на агресията.

 – Приобщаване на децата към културните традиции и националните ценности.    

– Успешна интеграция на деца със специални образователни потребности.

 – Ежегодно използване формите за двигателна дейност и обучение-разходки, туризъм, зелена детска градина за доставяне удоволствие за децата.Формиране на положително отношение към природата и екологичното възпитание.

 -Задължителното предучилищно образование в контекста на образователната реформа: