Документи

Обществен съвет

ПРЕГЛЕД

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищат

ПРЕГЛЕД

Обществен съвет - цел и дейност

ПРЕГЛЕД

Обществен съвет - състав

Бюджет

ПРЕГЛЕД

Първо тримесечие, 2024 г.

пРЕГЛЕД

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на детска градина 187 "Жар птица"

ПРЕГЛЕД

Целодневна организация на деня

ПРЕГЛЕД

Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд за учебната 2023/2024 година 

ПРЕГЛЕД

Годишен план за учебната 2023/2024 година на детска градина 187 "Жар птица"

ПРЕГЛЕД

Етичен кодекс на училищната общност на детска градина 187 "Жар птица"

ПРЕГЛЕД

Концепция за управление на качеството в детска градина 187 "Жар птица"

ПРЕГЛЕД

Мерки за повишване качетсвото на образованивто в детска градина 187 "Жар птица"

ПРЕГЛЕД

Правилник за дейността на детска градина 187 "Жар птица"

ПРЕГЛЕД

Стратегия за развитие на детска градина 187 "Жар птица" за периода 2020-2025 

ПРЕГЛЕД

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ по изпълнение на Стратегията за развитие на детска градина 187 "Жар птица" за периода 2023/2024 година

ПРЕГЛЕД

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2023/2024 година

ПРЕГЛЕД

Програма за превенция за ранното напускане на детска градина 187 "Жар птица" за учебната 2023/2024 година

ПРЕГЛЕД

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието на детска градина 187 "Жар птица"

ПРЕГЛЕД

Модел на адаптация на децата при постъпване в детска градина 187 "Жар птица"

ПРЕГЛЕД

План за безопастност на движенията по пътищата за учебната 2023/2024 година

ПРЕГЛЕД

Учебен план за учебната 2023/2024 година